Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

Rayu’s Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
1. Rayu, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 53334396, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Rayu.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als hiker.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Rayu zich tegen betaling van honorarium en kosten voor de hiker werkzaamheden voor hiker verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trainingen, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens Rayu waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Rayu in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Rayu is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
2. Rayu kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de hiker redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs, danwel uurtarief met aantal geschatte uren vermeld. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en voorbereidingskosten, kunnen apart vermeld zijn, maar worden doorgaans doorberekend in de kosten.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Rayu komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Rayu heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Rayu heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de hiker.
5. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Online producten dienen bij aankoop te worden voldaan.
6. Indien de hiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de hiker in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de hiker in gebreke is of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de hiker.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de hiker zijn de vorderingen op de hiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking hiker
1. Hiker stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Rayu.
2. Hiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Rayu zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Hiker vrijwaart Rayu voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt hiker niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van hiker.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Rayu voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat of het succes van een hike dat hiker beoogde.
2. Doordat enkele diensten van Rayu online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
4. De data van individuele trainingen zullen onderling worden overeengekomen, data van groepstrainingen worden tijdig kenbaar gemaakt.
5. Rayu is gerechtigd hiker door te verwijzen in geval van fysieke klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7 – Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Rayu de mogelijkheid een training, workshop of ander evenement te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van Rayu en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de training noodzakelijk zijn. Rayu maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan hiker. In geval van te weinig aanmeldingen zal Rayu alternatieven bespreken met de hiker.
2. Rayu behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training, workshop, event of wandelweekend. In geval de locatie of data door Rayu wordt gewijzigd, heeft hiker het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training of wandelweekend op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door hiker vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de wijziging.
3. Annulering van een training, traject, workshop of event dient via de e-mail plaats te vinden. Annulering tot 6 weken voor aanvang van een traject is kosteloos. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van een eerste betaalde traject, workshop of event resulteert in betaling van 50% van de kosten.
4. Bij annulering van training, traject, workshop of event dient dit 48 uur vooraf aangegeven te worden; dan kan in overleg een training op een ander moment worden gevolgd indien deze op een ander moment wordt aangeboden of dit in overleg kan.
5. Annulering van een individuele training is tot 48 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 48 uur wordt de training doorberekend.
6. De online trainingen worden in een pakket afgenomen. Op deze pakketten is geen restitutie mogelijk. Online producten zijn tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de training kosteloos te annuleren.
7. Het is tevens mogelijk een strippenkaart af te nemen voor trainingen als betalingsmogelijkheid. Deze strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf het moment van afgifte. Er wordt geen geld geretourneerd op niet-gebruikte uren binnen deze periode.
8. In geval van een blessure van hiker, danwel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan hiker niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.

Artikel 8 – Overmacht
1. In geval van overmacht is Rayu gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Rayu redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Rayu jegens hiker opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade
1. Rayu is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Rayu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder fysieke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een training.
3. Rayu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens hiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Rayu is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de hiker gedurende een fysieke training.
5. Hiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of training.
6. Rayu is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.
7. In het geval dat Rayu een schadevergoeding verschuldigd is aan hiker bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door Rayu aan hiker in rekening is gebracht.
8. Hiker vrijwaart Rayu tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rayu geleverde diensten en content.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Rayu aan hiker ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Rayu. Het is hiker nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt Rayu een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Rayu gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Rayu blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Hiker komt enkel een gebruiksrecht toe.
5. Hiker is enkel gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een training met voorafgaande toestemming van alle aanwezigen.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
2. Hiker en Rayu en hikers begeleid door Rayu kunnen onderling communiceren tijdens een fysieke training, via appcontact, email of in de besloten community bij een online traject. De hiker verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Rayu.
3. Het staat Rayu te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. Rayu behoudt zich het recht voor hikers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, verdere deelneming aan de desbetreffende training of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training onverlet.

Artikel 12 – Klachten en garantie
1. Hiker is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Rayu.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de hiker geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 – Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Rayu is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rayu en betrokken derden 12 maanden.